تحلیل رفتار لوله در حين عملیات انبساط نهایی‌

دستگاه اکسپندر و عملیات صورت گرفته توسط آن یكی از مهمترین بخش‌ های خط تولید لوله می‌باشد كه علاوه بر ایجاد شكل نهایی در لوله و تبدیل سطح مقطع از حالت چندضلعی به حالت دایروی، موجب كاهش تنش‌های پسماند ایجاد شده در حین فرآیندهای دیگر مانند جوشكاری می‌باشد. حساسیت این تجهیز به علت تعدد استفاده و كاربری و همچنین میزان بارگذاری فراهم آمده توسط آن، دوچندان می‌گردد. لذا شناخت صحیحی از رفتار لوله در حین این عملیات به منظور استخراج سایر پارامترهای طراحی به منظور طراحی معكوس و یا بررسی رفتار تخریب در قطعات مختلف این دستگاه ضروری می‌باشد.

به عبارت دیگر تحلیل رفتار مکانیکی لوله فولادی در معرض عملیات انبساط سرد اطلاعات ورودی مرحله تحلیل قطعات مختلف ماشین اکسپندر را فراهم ساخته، جزئیات فرآیند و نحوه برهم‌كنش آن بر روی لوله را مشخص می‌سازد.

 

Login